Lærere ved Tvedestrand og Åmli videregående skole så på aquaponics-anlegg hos NIBIO

Kasper Nyhus Ukategoriseret

Torsdag den 6 april var lærere ved Tvedestrand og Åmli videregående skole på besøk hos NIBIO i Landvik for å se på dere aquaponics-anlegg. Representanter fra byggeprosjektet ny videregående skole i Tvedestrand slo følge.

Lærerne ønsker å etablere en aquaponics-løsning i den nye skolen. Dette for å styrke satsningen på det grønne og blå naturbruket. Aquaponics er kort fortalt et system hvor en kombinerer oppdrett av fisk og dyrking av planter i et lukket sirkulært system.

Aquaponics-anlegg Tvedestrand videregående skole

Lærerne ser på fiskeoppdrettsanlegget i forgrunnen. I bakgrunnen ser man salatproduksjonen som bruker avløpsvann fra oppdrettsanlegget som næringsgrunnlag.

Hvordan fungerer anlegget? Fiskene blir foret og vannet med de oppløste næringsstoffene som kommer ut av denne prosessen sendes videre til planter som utnytter næringsstoffene til sin vekst. Det er et lukket system som ikke produserer avfallsvann og som heller ikke nytter jord til plantedyrkningen. Vekstperioden er også svært kort, ca 7 uker noe som gir god produksjonskapasitet gjennom året.

Aquaponics Tvedestrand videregående skole

Erling Stubhaug, stasjonsleder/forsker på NIBIO viser hvordan salaten dyrkes rett i næringsrikt vann hentet fra fiskeoppdrettskarene

Hva er så fordelen med en aquaponics-løsning? Professor ved Universitetet i Agder, Helge Liltvedt, sier at denne løsningen tar høyde for mange av de fremtidsrettede trendene vi ser innenfor moderne land- og havbruk. Løsningen er sirkulær, hvor avfall fra en prosess blir brukt som innsatsfaktor i en annen. Den er lite plasskrevende og ved bruk av vertical-farming teknikk, hvor en dyrker flere lag salater i høyden, kan en få effektiv produksjon på små arealer. Dette ser vi blir stadig vanligere i store byer og løsningen går under betegnelsen urban farming. Med en stadig befolkningsøkning i byene er dette en viktig tilvekst til ordinært landbruk.

Assisterende rektor ved Tvedestrand og Åmli videregående skole, Turid Tveit, påpeker at et aquaponics-anlegg vil være til nytte for mange fagretninger. Her vil selvsagt naturbruk være den viktigste, men også almennfag som biologi, kjemi, matematikk og økonomi vil kunne bruke anlegget i sitt undervisningsopplegg.
«Vi satser dessuten på å kunne bruke både fisk og salat til matproduksjon ved skolens kantine. Maten vil være økologisk og svært så kortreist. Faktisk bare en etasje lang tur» sier Tveit entusiastisk

Så får vi se når skolen er ferdig, om vi kan komme på en smakrik lunch på skolen med egenproduserte råvarer fra aquaponics-anlegget.