Certifieringar, vägen till grönare byggen!

Kasper Nyhus Ukategoriseret

Certifiering av byggnader blir allt vanligare. Men vad är en miljöcertifiering och varför bör man certifiera? Hur jobbar Skanska jobbar med sin hållbarhetsutveckling? Lisa Lundin, miljösamordnare och Svanen certifieringsspecialist på Skanska, besvarar dessa frågor när Interreg-projektet Green Building A-Z höll nätverksmöte för kommuner och deltagare den 24 maj.

– Många har säkert sett svanen märket på sitt tvättmedel där hemma och tänkt: ” Ja, nu har jag gjort ett bra val! ” säger Lisa Lundin. Svanen märkningen känns igen på många produkter i våra hem och är en symbol för att produkten har haft krav på sig, krav som är bra för miljön. Behovet av Svanen specialisering har ökat genom åren. Det är en miljöcertifiering som är lätt att kommunicera ut till konsumenter, just därför att det känns igen.  Detsamma gäller i byggbranschen, där alltfler börjar titta på affärsmöjligheter med hållbar utveckling och certifiering.

Vad är en miljöcertifiering?

Lisa Lundin

Det är ett verktyg för att lättare bygga hållbara projekt. Hållbart byggande och certifiering går hand i hand, då det idag ställs alltmer krav på byggbranschen på att bygga hållbart.

Genom att bygga efter certifiering blir energiförbrukning låg, materialen noga utvalda och klimatpåverkan på så sätt minimal. Det är även enkelt för beställaren då kraven redan är satta och man har en klar mall att jobba utefter.

”Miljöcertifieringar är ett tydligt och effektivt verktyg för att skapa grönare byggnader” säger Lisa Lundin.

Olika typer av certifieringar

Det finns många bra certifieringar, men för att nämna två av de vanligaste finns Svanen och LEED.

-Det var ett centralt beslut att Skanska skulle specialisera sig på Svanen märkning. Som ett välkänt, trovärdigt och respekterat miljömärke blir Svanen ett kvitto på att byggnaden är en bra produkt. Väljer man att använda sig av Svanen märkning, kan man förlita sig på en utomstående oberoende part som ställer tuffa krav och kontrollerar hela byggprocessen. Resultatet blir en byggnad där människor får en sund inomhusmiljö, och där påverkan på miljön blir så liten som möjligt, säger Lisa.

Svanen är en nordisk miljömärkning, som ägs av staten. Deras fokus är på småhus, flerbostadshus, förskolor och skolor. De har fler obligatoriska krav än de flesta.

Fokusområden för Svanen:

 • Energi -lufttäthet, energianvändning, fasta ljuskällor, vitvaror, varmvatten, energimätning
 • Inomhusmiljö -ventilation, buller, dagsljus, belysning
 • Material-loggbok, materialkrav, certifierat virke, källsortering
 • Byggprocessen-radon, avfallshantering, fukt, säker vatten, kvalitetskontroll

LEED är ett internationellt miljöcertifieringssystem utvecklat i USA. Eller som det heter på engelska ” The LEED™ Green Building Rating System”, det är ett av de mest spridda miljöcertifieringssystemen i världen. LEED är det bredaste systemet. Det går att använda för nybyggnad, ombyggnad och befintliga byggnader. Det omfattar alla typer av byggnader –  lokaler, bostäder, skolor, sjukhus, handel.  LEED går även att använda förcertifiering av hela stadsdelar och går att tillämpa på både nyproduktion och renoveringar.

Fokusområden för LEED:

 • Hållbar tomt
 • Område och transporter
 • Effektiv vattenanvändning
 • Energi och atmosfär
 • Material och resurser
 • Inomhusmiljö
 • Innovation och design

Hur lyckas man med certifiering?

Det gäller att ha en tydlig målsättning och ambition från beställarna, miljösamordnare med ansvar för certifieringen och en röd tråd genom hela processen.

Desto tidigare man kan komma in i projektet hos kund, desto mer kan man vara med och påverka, vilket gynnar båda parter. För att lyckas genom hela byggprocessen bör man ha en bra kommunikation och tydlig styrning mot målen och efter avslutat projekt följa upp målen och kraven.

Modellen ovan visar påverkningskurvan i byggprojekt.

 

Varför certifiera?

-Det finns många fördelar med att certifiera sina byggen för att det tydliggör och kvalitetssäkrar miljöarbetet, en tredjepartscertifiering ger hög trovärdighet, det underlättar kravställande och kommunikation. Men om man certifierings profilerar, stärker det även varumärket och ger det ökat värde, det driver på utvecklingen av gröna byggnader och produkter, säger Lisa.

-Min kollega sa en gång skämtsamt: ”Det finns väl ingen som har haft en diskussion med en arkitekt och fått rätt någon gång?” Men med certifiering funkar det, bra verktyg för att föra diskussion, certifiering blir i en sådan diskussion, ett gemensamt språk, säger Lisa.

Hur jobbar Skanska med sitt hållbarhetstänk?

Skanska är en ledande samhällsutvecklare, den största leverantören på den offentliga marknaden och dessutom branschens populäraste arbetsgivare. Nordens största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet, vann Skanska förra året men vägen dit har varit lång.

-Skanskas ”Gröna resa” som vi själva kallar det, tog riktig fart efter vad många sent glömmer, byggandet av Hallandsåsentunneln och de negativa påverkningarna det fick på miljön, säger Lisa Lundin.

-När jag började på Skanska år 2012, var de 15 personer som jobbade med hållbarhetsfrågor, idag är de 50 personer och vi breddar oss ständigt. Detta visar på en tydlig efterfrågan i branschen av bra kompetens inom hållbarhetsutveckling och att vi själva väljer att lägga stort fokus på hållbarhetsfrågorna.

Skanska jobbar ständigt efter de globala hållbarhetsmålen och närmar sig dem genom att göra rätt saker, de vävs in och förändras i det företaget gör. Alla egna byggnader som Skanska bygger, förutom hyresrätterna är idag Svanen märkta. Vi försöker ständigt att rannsaka oss själva: Ställer vi rätt krav, vad kan man göra? Krävs bra information och styrning från Skanska, inte bara beställares miljösamordnare. Skanska bygger heltiden kompetens för att utvecklas, säger Lisa.

 

Skanskas hållbarhetsområden är arbetsmiljö, grönt byggande, etik, mångfald och inkludering och social hållbarhet. De jobbar även med vad de kallar ”egenutvecklade verktyg” och ”externa verktyg”. Ett exempel på ett egenutvecklat verktyg är ”Gröna veckan” som Skanska anordnar och som infaller i oktober månad, varje år. Det är varierande tema från år till år, förra året var det: ” Klimatneutralitet, från ord till handling”.  Skanska själva kände, för att kunna vara den ledande hållbara samhällsutvecklaren är det viktigt att börja med dem själva. Gröna veckan infördes för att öka kompetensen och engagemanget för företagets gröna resa mot hållbarhet. Veckan lägger stort fokus på grönt byggande och på att belysa bra exempel på deras arbete inom hållbarhet. Förutom dessa två faktorer, är det ett ypperligt tillfälle för omgivningen och Skanska själva att se att de lever som de lär.

Ovan bild visar Skanskas ”gröna resa”.

 

Framtiden för byggbranschen

-En av de saker man ser i framtiden för byggbranschen är en ny internationell certifiering som heter WELL, den är baserad på medicinsk och vetenskaplig forskning. LEED är miljöcertifieringssystem som varit med och utvecklat WELL. LEED är ett som tidigare nämnt, en certifiering som fokuserar på byggnaderna och områden omkring dessa. WELL i sin tur, fokuserar på människan och dess välmående i dessa miljöer, säger Lisa.

Hälsa och välmående är idag en stor trend både i Sverige och i vår omvärld och de är genomgående i många områden. Denna trend ser man även nu i hållbar design, konstruktion och förvaltning av byggnader. Det är inte bara de själva fysiska byggnaderna som ska vara hållbara längre, det är hela byggnaden och de som befinner sig i dem.

WELL erbjuder ett ramverk för att bedöma hur våra byggnader och innemiljöer påverkar och stärker hälsa, välmående och produktivitet. I WELL finns det ett helhetstänk där kroppen och hur den påverkas av bygganden som den befinner sig i, står i fokus. Systemet utgår ifrån hur den byggda miljön påverkar oss människor och förenar bästa praxis inom design och konstruktion.

Som första aktör i Norden har Skanska tagit emot en precertifiering enligt WELL för kontorsfastigheten Epic i Malmö med inflytt till nästa höst.

I arbetet med att erbjuda hälsosamma kontorsfastigheter, handlar det exempelvis om att trappan är inbjudande och väl synlig samt fokus på dagsljus och grönska inomhus. Man har fokuserat på ljud, ljus, luft, grönska inomhus och möjlighet till motion. På Epics entréplan finns cykelhotell, duschar och omklädningsrum med handduksservice, allt för att främja en god hälsa. Det hälsosamma valet ska vara det självklara valet!